Tag: ศีลธรรม

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เพื่อนแก้เหงา

ถ้า Sex Robot หรือการใช้หุ่นยนต์เพื่อตอบสนองเรื่องทางเพศได้รับการยอมรับมากขึ้น จะกลายเป็นปัญหาใหญ่กับรุ่นลูกหลานแน่นอน ในฐานะคริสตชนจะมองและสอนเรื่องนี้อย่างไร