Tag: สะดูสี

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เกิดอะไรขึ้นใน “ช่วงยุคเงียบ” ระหว่างพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่

ช่วงเวลาระหว่างผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายคือ มาลาคี กับ ยุคของพระเยซู หรือที่เรียกว่า “ยุคเงียบ” นั้นที่ไม่มีการเปิดเผยของพระเจ้าผ่านผู้เผยพระวจนะตลอด 400 ปี แต่ที่จริงมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น