Tag: สันตสุข

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์

“พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น” ลูกา ...