Tag: สาวก

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การเป็นสาวกแบบถึงรากถึงโคน

#การทรงเรียกให้เป็นสาวกเป็นการทรงเรียกเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบไม่ธรรมดา ซึ่งเป็นชีวิตที่หยั่งรากลึกลงในความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์องค์จอมเจ้านาย

สมมติว่า…

สมมติว่า มีชายคนหนึ่งตั้งใจทิ้งโลกไว้เบื้องหลังและติดตามพระเยซู เขาจึงถามว่าจะต้องทำประการใดอีกจึงจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ...