Tag: สำรวจชีวิต

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

มาตรวจสุขภาพฝ่ายวิญญาณประจำปีกัน

ทุกๆ ปี เราไปตรวจสุขภาพร่างกาย มีประเมินสุขภาพทางการเงินช่วงสิ้นปี บางทีก็มีประเมินผลงานที่ออฟฟิศ แต่เราลืมตรวจสุขภาพฝ่ายวิญญาณกันหรือเปล่า?