Tag: สื่อ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

โครงการ “ยังมีหวัง”

บิลลี่ เกรแฮม ได้ริเริ่มโครงการ “ยังมีหวัง” เพื่อสื่อสารความรักของพระเจ้าผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์และวิดีโอตั้งแต่ปี ...