Tag: สุธี เตชะรักษ์พงศ์

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — สุธี เตชะรักษ์พงศ์ —

1. "อะไรที่คิดว่าแน่นอน ก็ไม่แน่นอน อะไรที่คิดว่าชัวร์ ก็ไม่ชัวร์" ธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ที่วางแผนพร้อมจะบุกเบิกต้นปี ...