Tag: หนังสือคู่มือ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เทศนาฟีลิปปี

“เทศนาฟีลิปปี” (หนึ่งในหนังสือจากชุด PPP-Series)เป็นหนังสือคู่มือซึ่งจัดทำเป็นชุดเพื่อช่วยผู้เทศนาและครูสอนพระคัมภีร์ทั่วโลกให้อธิบายพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ตามที่พระธรรม 2 ทิโมธี 2:15 กล่าวไว้ว่า “จงเป็นคนงานที่ไม่อับอาย สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง”