Tag: หนูนาสุวรรณาเอี่ยมพิกุล

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — หนูนา สุวรรณา เอี่ยมพิกุล —

1.ความกระตือรือร้น ไม่ได้ผกผันตามอายุ แต่ความกระตือรือร้น ผกผันตามpassionที่เรามี เรียนรู้ที่จะถ่ายทอด ...