Tag: หลงทาง

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

หลงป่า

มิชชันนารีคนหนึ่งหลงทางในป่า ในที่สุดเขาก็พบหมู่บ้านเล็กๆ กลางป่า จึงได้ขอร้องชาวบ้านให้พาเขาออกจากป่าด้วย ชาวบ้านนำเขาออกจากป่า ...