Tag: หลักฐานการดำรงอยู่ของพระเจ้า

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“ความจริงของพระเจ้าในมุมมองของคริสเตียน”

ทำไมคริสเตียนถึงเชื่อเรื่องความจริงและการมีอยู่ของพระเจ้า? ในฐานะคริสเตียน ความเชื่อของเราในพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการยอมรับทางปัญญาหรือการหักล้างเหตุผล ...