Tag: อดีต

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ในอดีต

พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ในอดีต แต่เป็นอนาคตในชีวิตของท่านด้วย - อ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร   คลังภาพ:  ...