Tag: ออมศิลป์ เปสลสกุล

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 —ศจ.ออมศิลป์ เปสลสกุล —

1. ปีที่ผ่านมาเราอาจจะต้องเผชิญปัญหาที่ท้าทาย ที่ยากขึ้น เราต้องมีหลักยึดในชีวิตที่แข็งแรง ...