Tag: อาจารย์ประกิจ

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – อ.ประกิจ ตรีทศายุธ

1.ภาระใจกับความจริง บางครั้ง เรามีภาระใจมากในการทำบางอย่างให้พระเจ้าและคนของพระองค์  สิ่งที่ผมเรียนรู้คือ ...

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022 – อ.ประกิจ ตรีทศายุธ –

สิ่งที่เรียนรู้ในปี 2022 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ  1. คนไม่ได้มองหาประเพณีคริสตจักรแต่ประสบการณ์กับพระเจ้า ประเพณีคือสิ่งที่คนถือปฏิบัติตามกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ...

THE CONVERSATION EP.21 : ‘อ.ประกิจ ตรีทศายุธ’ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทยคนล่าสุด

เปิดเส้นทางชีวิต ‘อ.ประกิจ ตรีทศายุธ’ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทยคนล่าสุด กับประสบการณ์และบทเรียนสำคัญจากการเดินทางไปรับใช้ในทวีปยุโรปกว่า ...