Tag: อาจารย์ประกิจ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022 – อ.ประกิจ ตรีทศายุธ –

สิ่งที่เรียนรู้ในปี 2022 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ  1. คนไม่ได้มองหาประเพณีคริสตจักรแต่ประสบการณ์กับพระเจ้า ประเพณีคือสิ่งที่คนถือปฏิบัติตามกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ...