Tag: อารักขา

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

พระราชินีวิคตอเรีย

เมื่อพระราชินีวิคตอเรียของอังกฤษยังทรงพระเยาว์ พระองค์ไม่รู้ตัวว่าจะต้องสืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์ของอังกฤษคนต่อไป ...