Tag: อาสาสมัคร

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

วิธีฝึกอบรมอาสาสมัครรูปแบบใหม่ในคริสตจักร

การอบรม จัดชั้นสอน ชั้นสร้างทีมงาน ในยุคปัจจุบัน ต้องการตัวช่วยที่มากกว่าแค่ความเก่งของผู้สอน บทความนี้ยืนยันการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการอบรม การสอนให้ดีขึ้น