Tag: อาหาร

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

3 สัญญาณเตือนจิตวิญญาณขาดสารอาหาร (Advertorial)

ในแต่ละวันร่างกายของเราจะได้รับพลังงานจากอาหารที่รับประทานเข้าไป การที่เราอดอาหารเป็นเวลานานจะทำให้ไม่มีพลังงานเข้าไปในร่างกาย ...

คนหิวก็ต้องกิน

ความหิวของร่างกายถูกตอบสนองได้ค่อนข้างง่าย อาจเริ่มซับซ้อนขึ้นเมื่อต้องตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ แต่ถ้าจิตวิญญาณของเราหิวและกระหายล่ะ คุณรู้จริงๆ ใช่ไหมว่าต้องตอบสนองอย่างไร?