Tag: เกลือและแสงสว่าง

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

Newroad | พร้อมแตกต่าง

“เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง” เอเฟซัส 5:8