Tag: เข็มทิศ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า

หากเราต้องเลือกระหว่างการขับรถคนเดียวโดยอาศัย GPS (Global Positioning System ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) กับการขับรถไปกับคนรู้ใจ ที่รู้เส้นทางอย่างดี และยังชำนาญเรื่องเครื่องยนต์ด้วยนั้น เป็นเราจะเลือกแบบไหน