Tag: เข้าเฝ้า

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ข้าจะใคร่ครวญถึงพระองค์ในยามรุ่ง

เมื่อตอนที่ผมสูญเสียภาระใจและความตั้งใจในการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า ผมก็เริ่มมองไม่เห็นพระองค์ ...