Tag: เครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เครื่องบูชาที่หายใจ – เนย เนตรนภิส ใจพริ้ง

"เครื่องบูชาที่หายใจ" พระธรรม 1 ซามูเอล 15 : 22 กล่าวว่า “และซามูเอลทูลว่า “พระยาห์เวห์พอพระทัยในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามาก ...