Tag: เจ้าของบริษัท

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

The12 EP-3 พี่แหลม ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล

พระเจ้าไม่ได้ต้องการเงินคุณ ความเป็นคนมีความฐานะดีของคุณ แต่พระเจ้าอยากให้คุณผ่านอุปสรรคเพื่อเป็นบทเรียนว่าการมีพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินทั้งหมด