Tag: เตรียมความพร้อม

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คริสตจักรพร้อมแค่ไหนเมื่อต้องให้ข่าวในสภาวะวิกฤต

สภาวะวิกฤตเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคริสตจักรที่เน้นการสอนพระคัมภีร์และการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อย่อมกระทบต่อค่านิยมในสังคมอย่างแน่นอน ...