Tag: เตรียมเทศน์

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เทศนามาระโก

เป็นหนังสือคู่มือซึ่งจัดทำเป็นชุดเพื่อช่วยผู้เทศนาและครูสอนพระคัมภีร์ทั่วโลกให้อธิบายพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ตามพระธรรม 2 ทิโมธี 2:15 ที่กล่าวว่า “จงเป็นคนงานที่ไม่อับอาย สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง”