Tag: เสริมกำลัง

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

กำลังสำหรับผู้ที่เหน็ดเหนื่อย

เชื่อไหมว่า พลังแห่งข่าวประเสริฐ สามารถรับมือความเหน็ดเหนื่อยของเราได้ โดยเกี่ยวข้องกับ 3 คำนี้ “ปลดปล่อย” “เสริมกำลัง” และ “ให้ความหวังใจ”