Tag: เสียใจ

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

จำฝังใจ – ปุ๊ อัญชลี (Crossover Music)

เรื่องราวความผิดพลาดในอดีตไม่อาจหายไปจากความทรงจำ แต่พระเยซูทรงให้อภัย จะช่วยให้เราสามารถรักตัวเองได้อีกครั้ง