Tag: เอกกมล เอกศรัณย์ชัย

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — โน้ต เอกกมล เอกศรัณย์ชัย —

1. ถ้าทุกคนเอาวัถุดิบชั้นเลิศของแต่ละคนมากองรวมกัน แล้วช่วยกันปรุ่งอาหารให้อร่อย มันอร่อยตั้งแต่ก่อนปรุงละ ...