Tag: แผ่นดินของพระเจ้า

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

สรุปคำศัพท์เกี่ยวกับวาระสุดท้าย

วาระสุดท้าย หรือ สิ่งสุดท้าย (Eschatology) เป็นคำกลางๆ ที่หมายถึง ศาสนศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับวาระสุดท้าย ...