Tag: โควิด-19

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ทำงานยังไงให้มีความสุขในยุคโควิด

งาน-ปัน-สุข อีกรูปแบบรายการหนึ่งในโปรเจ็คต์ของรายการคำตอบชีวิต ที่จะนำเสนอชีวิตของคนทำงานซึ่งมีวิธีการทำงาน และใช้ชีวิตให้มีความสุข และดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังและกำลังใจ

คริสตจักรทำอะไรได้บ้างในช่วงโควิดยืดเยื้อ

คริสตจักร คือ ชุมชนผู้เชื่อที่ตั้งใจร่วมผูกพันกันโดยตระหนักว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ...

คริสตจักรพร้อมแค่ไหนเมื่อต้องให้ข่าวในสภาวะวิกฤต

สภาวะวิกฤตเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคริสตจักรที่เน้นการสอนพระคัมภีร์และการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อย่อมกระทบต่อค่านิยมในสังคมอย่างแน่นอน ...