Tag: โควิด

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ข้อแนะนำภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมเปิดรอบนมัสการ ในช่วงสถานการณ์โควิด (กปท.)

ในขณะนี้สถานการณ์เรื่องไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ในประเทศไทย คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และทางภาครัฐผ่อนปรนให้ทางศาสนสถานสามารถเปิดดำเนินการได้ ...

การตอบสนองทางจิตวิญญาณในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ก่อนอื่นขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนให้สามารถรับมือกับโรคโควิด-19 ...