Tag: โต้วาที

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การโต้วาทีของความเชื่อ

ในศตวรรษที่ 19 ชาร์ลส์ แบรดลาฟ ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ต้องการท้าทายความเชื่อคริสเตียน เขาจึงเชิญ ...