Tag: โป๋ เมธา เกรียงปริญญากิจ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — อ.โป๋ เมธา เกรียงปริญญากิจ —

หลังจากที่ได้เขียนถึง 7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อสองปีที่แล้ว ในช่วงปลายปี 2019 ก่อนที่โควิดจะระบาดไปทั่วโลก 7 ...