Tag: โรคระบาด

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การตอบสนองทางจิตวิญญาณในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ก่อนอื่นขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนให้สามารถรับมือกับโรคโควิด-19 ...

คริสตจักรพร้อมแค่ไหนเมื่อต้องให้ข่าวในสภาวะวิกฤต

สภาวะวิกฤตเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคริสตจักรที่เน้นการสอนพระคัมภีร์และการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อย่อมกระทบต่อค่านิยมในสังคมอย่างแน่นอน ...