Tag: โรคร้ายแรง

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คำพยานชีวิต คุณราตรี การินทร์ “พระเยซูทรงรักษาโรคมะเร็งร้ายได้”

คำพยานชีวิตคุณราตรี การินทร์ จากการตรวจพบเชื้อมะเร็งในร่างกาย แม้ทางการแพทย์จะยืนยันว่าเป็นโรคร้าย แต่ด้วยความเชื่อและอธิษฐานพึ่งพาพระเยซูผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือโรคภัย หลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงทำการอัศจจรย์เกินความคาดหมายในชีวิตของเธอ