Tag: โลกหน้า

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ถามโยนาห์เองแล้วกัน

เพื่อนสนิทสองคนคุยกัน คนหนึ่งเชื่อในพระเจ้า อีกคนหนึ่งต่อต้านพระเจ้า ขณะเพื่อนที่เชื่อกำลังอ่านพระคัมภีร์ ...