Tag: โสด

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

มุมมองคริสเตียนต่อการสำเร็จความใคร่ที่คุณควรรู้

การสำเร็จความใคร่คืออะไร? คริสเตียนสามารถปลดปล่อยความต้องการทางเพศของตนด้วยวิธีนี้ได้หรือไม่? พระคริสตธรรมคัมภีร์พูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่า? ถ้าพูดถึง พูดถึงว่าอย่างไรบ้าง?