Tag: 2 พงษ์กษัตริย์

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เมื่อวิกฤตเข้าประชิดตัว คุณจะทำยังไง?

ทุกวิกฤตของชีวิตจะมีทางเลือกเสมอ และการเลือกตอบสนองต่อวิกฤตที่แตกต่าง จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกันด้วย เรื่องราวนี้จะสะท้อนทางเลือกของ 4 กลุ่มคนในการรับมือวิกฤตของพวกเขา