Tag: 2030

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เปิดวาร์ปอนาคตคริสตจักรในอีก 10 ปีข้างหน้า

น่าสนใจว่า “เทรนด์คริสตจักร อีก 10 ปีข้างหน้า” จะเป็นอย่างไร? บทความนี้คาดการณ์อนาคตหน้าตาคริสตจักรฝั่งอเมริกาไว้ แต่กระแสโลกที่หมุนเร็วขนาดนี้ คริสตจักรไทยคงต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน