Tag: 40 วัน

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คู่มือ 40 วัน อธิษฐานแห่งชาติ 2021

ดาวน์โหลด คู่มือ อธิษฐานแห่งชาติ 2021 "เยียวยาและพลิกฟื้น" 1 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2021 ร่วมรณรงค์อธิษฐานอดอาหาร ...

40 วัน อธิษฐานแห่งชาติ

เตรียมใจ เตรียมชีวิตฝ่ายวิญญาณ เตรียมร่างกายให้พร้อม รวมพลังอธิษฐานอดอาหาร อวยพรประเทศไทย1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2019

คู่มือเฝ้าเดี่ยว อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน (1 ต.ค. – 9 พ.ย. 2019)

วาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อวิงวอนขอพรเพื่อประเทศไทย 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2019