Tag: 7 สื่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – อ.วาระ มีชูธน –

1.เมื่อคุณคิดว่าคุณถูกฝัง แต่ในความเป็นจริงพระเจ้ากำลังปลูก ในปี 2022 มีอีกหลายเรื่องราวที่ทำให้เสียใจ ...