Tag: 911

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ความเชื่อ ความหวัง และการกลับใจใหม่ หลังเหตุการณ์ก่อการร้ายและวินาศกรรม

11 กันยายนไม่เพียงแต่จะเป็นวันที่คนอเมริกันต้องโศกเศร้าอย่างแสนสาหัสกับการถูกวินาศกรรมเท่านั้น แต่มันยังเป็นวันคนอเมริกันทั่วประเทศ “อธิษฐาน” และ “วิงวอน” ต่อพระเจ้าด้วย