Tag: Anxiety

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เมื่อความวิตกกังวลครอบครองคุณ…แทนพระเจ้า

ช่วงนี้คุณเครียดไหม? ถึงแม้พระคัมภีร์จะบอกว่า อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ (มธ.6:34) หรืออย่ากังวลว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรนุ่งห่ม ...