Tag: Christian

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดครั้งคูณ

การสอนเรื่องการให้อภัยนั้นไม่ยาก แต่การที่จะทำตามที่พระเยซูสอนเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย คริสเตียนมักสอนเรื่องการให้อภัยในมุมของความรักและความอดทนอดกลั้น ...