Tag: church

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

หลักศิษยาภิบาล

งานสำคัญในคริสตจักรมีอย่างน้อยสองประการ คือ หนึ่ง ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้คนกลับใจบังเกิดใหม่ สอง ...