Tag: discipleship

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 การเปลี่ยนแปลงที่ควรต้องเกิดขึ้นในคริสตจักรยุคนี้

ใกล้กลับมาเปิดประเทศ เปิดคริสตจักรอีกครั้ง หลายคริสตจักรคงได้เรียนรู้จากโควิดว่า เราจะรับมือ ปรับตัว และใช้ประโยชน์จากการ disrupt นี้ได้อย่างไร และนี่คืออย่างน้อย 7 สิ่งที่คริสตจักรควรปรับเปลี่ยนให้เร็วที่สุด

2 โมเดลในการนำคริสตจักรที่พระเยซูไม่เห็นด้วย

คุณกำลังนำคนในคริสตจักรด้วยโมเดลแบบไหน? มี 2 โมเดลการนำที่เราคุ้นเคย แต่นั่นไม่ใช่วิธีการนำที่พระเยซูใช้ ในฐานะผู้นำคริสตจักร รูปแบบการนำเหล่านี้อาจสร้างปัญหาบางอย่างที่คุณไม่รู้ตัว