Tag: disrupt

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 การเปลี่ยนแปลงที่ควรต้องเกิดขึ้นในคริสตจักรยุคนี้

ใกล้กลับมาเปิดประเทศ เปิดคริสตจักรอีกครั้ง หลายคริสตจักรคงได้เรียนรู้จากโควิดว่า เราจะรับมือ ปรับตัว และใช้ประโยชน์จากการ disrupt นี้ได้อย่างไร และนี่คืออย่างน้อย 7 สิ่งที่คริสตจักรควรปรับเปลี่ยนให้เร็วที่สุด