Tag: life

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

The Conversation Special ! : สนทนาหลักคริสต์พิชิตโควิด-19

สรุปบทเรียนหลักคริสต์พิชิตโควิด ใน The Conversation Special !!! มีโอกาสอะไรอยู่ในวิกฤต เราเรียนรู้อะไรจากโควิดได้บ้าง ...