Tag: sound check

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การ sound check สำหรับทีมนมัสการทำอย่างไร?

บทความเชิงเทคนิคสำหรับนักดนตรี ทีมนมัสการที่ต้องทำการทดสอบเสียง หรือ sound check เพื่อให้พร้อมก่อนการเล่นเพลงนมัสการจริง