Tag: Trinity

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ตรีเอกานุภาพ ตอนที่ 4 – คำสารภาพของโธมัส (𝐓𝐫𝐢𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝟒 – 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬’𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧)

แม้ว่าพระธรรมยอห์น 1:1 จะให้ความชัดเจนอย่างมากเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพ ทว่าผู้อ่านต้องมีความรู้และความเข้าใจในหลักไวยกรณ์ภาษากรีกในระดับหนึ่ง ...

ตรีเอกานุภาพ ตอนที่ 3 – การสนทนาเบื้องต้นเรื่องตรีเอกานุภาพ (𝐓𝐫𝐢𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝟑 – 𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐚𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭)

ในขณะที่มีข้อพระคัมภีร์จำนวนไม่น้อยที่สนับสนุน “ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์” (ซึ่งผมจะค่อย ...