Category: Andrew Lifestyles

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ประกาศพระวจนะ…ทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส

เมื่อเรารักพระเจ้า เราจะไม่ละเลยการประกาศข่าวประเสริฐ แต่จะมองหา “โอกาส” ที่เหมาะสม แม้ในสถานการณ์ร้ายอย่างโควิด เราเห็นหลายคริสตจักรใช้โอกาสนี้ เพื่อแสดงความรัก เพื่อช่วยเหลือผู้คน และเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ ในบทความนี้ อ.สมใจได้จำแนก 4 รูปแบบการประกาศที่พบเห็นในพันธสัญญาใหม่